Qızlar üçün GLOW Düşərgəsi


“Gələcəyə Körpü” GİB-in nəzdində fəaliyyət göstərən Amerkia Sülh Korpusunun könüllüsü olan Kayla Goode-in Birliyin gənc qızlarını Təlimçilər üçün Təlimə dəvət edir.

Qızlar Dünyanı İdarә Edir (GLOW) - gәnc qadınların özünә hörmәt vә inam yaratmaqla, özünü
tәhlil etmә qabiliyyәtini artırmaqla, qarşısına mәqsәd qoymaq, israrlı olmaq, karyera qurmaq vә
hәyatı planlaşdırmaq bacarıqlarını inkişaf etdirmәklә fәal vәtәndaş olmağa ruhlandıran iyul
ayının ilk hәftәsindә tәşkil olunacaq bir hәftәlik liderlik düşәrgәsidir.
Tәrәfdaş vәzifәsinә müraciyyәt edәnlәr düşәrgәdәn qabaq 3 günlük Tәlimçilәr üçün Tәlimә
(ToT) gәlmәyә razı olmalıdırlar. ToT Bakı şәhәrindә 22-24 iyun tarixindә, 2013-cü ildә
keçirilәcәk. ToT iştirakçilarından 7 Tәrәfdaş seçilәcәk hansılar ki, düşәrgәnin
planlaşdırılmasında feal iştirak etmәlidir. Tәlimdә iştirak etmәk düşәrgәnin tәrәfdaşı seçilmәk
üçüç zәmanәt vermir.

GLOW Düşәrgәsi hal hazırda düşәrgә üçün Tәrәfdaş axtarır:
• 20 yaşdan yuxarı
• Öz icmalarında fәal olan
• Kömәk etmәk vә tәqdim etmәk bacarığı olan
• Gәnclәrlә işlәmәk tәcrübәsi olan
• Hazırda universitet / kollec tәlәbәsı vә ya işlә tәmin edilmiş
• Әvvәllәr GLOW-un lideri olmamalıdır

GLOW  Düşәrgәsi  Tәrәfdaş aşağıdaki vәzifәlәri icra etmәlidir:
“ToT” Tәlim zamanı:
• Üç günlük tәlimdә iştirak etmәli
“GLOW” düşәrgәsi zamanı:
• Düşәrgәnin bir hәftәlik fәaliyyәtindә iştirak etmәk
• Otağa görә mәsuliyyәt daşımaq
• Qruplara rәhbәrlik etmәk
• Böyük qrup üçün icma inkişafına xidmәt edәn  liderlik-cәsarәt, düzgün bәdәn tәsviri, cins
vә gender rolları vә mәqsәd qoyma kimi mövzularda tәqdimat keçirmәk
• Fәaliyyәtlәr vә “teambuilders” keçirmәk

GLOW düşәrgәsindәn sonra:
• GLOW  Mәzunlar komitәsindә iştirak etmәk
• Kiçik Qrant Proqramlarına rәhbәrlik etmәk
• 2014-cü ilin GLOW düşәrgәsinin planlaşdırılmasında iştirak etmәk.

Müraciәt üçün aşağıdakı әrizә formasını vә CV Mart 30, 2013 tarixinә qәdәr göndәrin.

https://dl-web.dropbox.com/get/T%C9%99r%C9%99fda%C5%9F_Counterpart%20Application%20GLOW%202013%20%28Azerbaijani%29%281%29-1.pdf?w=AADVz9iTr3TNjjsVVv5qZ-5VtetXy8Lzi7dQFupZwKrYYA

ƏLAQƏ NÖMRƏLƏRİ

İştirak etmək üçün maraqlananlardan xaiş olunur 30 Mart tarixinə kimi , CV və ərizə formasını bu emailə göndərsinlər tot.glowazerbaijan@gmail.com.

Suallar üçün yuxarıdakı email adresinə və ya 051-867-69-83 (Rade) və ya051-562-40-28 (Carssia)nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.


27.02.2013 17:06